跳到主要內容區塊 定位點

Du lịch Y tế Đài Bắc

定位點

Tuyên bố mở cửa thông tin trang web của Chính quyền

Trang web chính phủ Thông báo mở

 • Phương pháp và phạm vi cấp phép

  Để quảng bá các ứng dụng thông tin chính phủ trực tuyến, tất cả các tài liệu dữ liệu trên trang web Du lịch Y tế Đài Bắc sẽ được công chúng truy cập mà không cần bồi thường, không độc quyền và sẽ được cấp phép cho các bên khác. Người dùng sẽ có thể sao chép, điều chỉnh, chỉnh sửa, truyền tải công khai hoặc sử dụng dữ liệu theo những cách khác. Người dùng cũng sẽ được cấp giấy phép không thể hủy ngang để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên dữ liệu (được gọi là tác phẩm phái sinh) mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến thời gian hoặc lãnh thổ. Ngoài ra, người dùng sẽ không được yêu cầu phải có giấy phép bằng văn bản hoặc các hình thức khác từ Bộ Y tế (sau đây gọi là DOH), tuy nhiên, sẽ được yêu cầu công nhận rõ ràng nguồn có liên quan.

 • Những vấn đề liên quan

  • (1) gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp bằng sáng chế, nhãn hiệu và logo của DOH.
  • (2) Việc thông tin cá nhân được các bên công khai hoặc theo pháp luật công khai sẽ được thu thập, xử lý hoặc sử dụng sẽ được điều chỉnh theo Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân. Người dùng sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ theo quy định của Đạo luật thông tin cá nhân để truy cập thông tin cá nhân.
  • (3) Một số bản ghi video hoặc âm thanh, hình ảnh, điểm âm nhạc, bài viết, v.v., sẽ chỉ được công bố trên trang web nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác theo các thỏa thuận cụ thể. Do đó, dữ liệu hoặc tài liệu được chỉ định cụ thể bởi DOH chỉ được truy cập sau khi có được sự đồng ý và vượt quá phạm vi của giấy phép.
  • (4) Dữ liệu hoặc tài liệu thu được từ trang web sẽ không bị thay đổi hoặc thay đổi độc hại. Người dùng phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nếu thông tin được chỉnh sửa hoặc điều chỉnh không phù hợp với mục đích hoặc nội dung ban đầu.
 • Giấy phép được cấp không ngụ ý rằng DOH khuyến nghị, phê duyệt hoặc đồng ý với người dùng phát triển các tác phẩm phái sinh dựa trên dữ liệu từ trang web.

Top